گیاه پزشک، پژوهشگر و مخترع، عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی جهرم